2019-01-18

Działalność Urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie:

 • art. 38 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Statutu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
 • Regulaminu Organizacyjnego WINB w Lublinie.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie jest urzędem wchodzącym w skład zespolonej administracji wojewódzkiej obsługującym Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwany dalej Wojewódzkim Inspektorem kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz naczelników Wydziałów.

Wojewódzki Inspektor realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze województwa.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.     Główny Księgowy

2.     Wydział Inspekcji i Kontroli składający się z zespołów merytorycznych:

 •    kontroli kompleksowej
 •    budownictwa specjalnego

3.     Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych składający się z zespołów kontrolnych:

 •    ZKW1
 •    ZKW2                                                                                                      

 4.    Wydział Orzeczniczo-Prawny składający się z zespołów merytorycznych:

 •   orzecznictwa administracyjnego
 •   obsługi prawnej
   

 5.    Wydział Finansów i Organizacji składający się z zespołu do spraw:

 •   kadr i BHP
 •   organizacyjno – administracyjnych
 •   finansowo - księgowych

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się