2019-01-18

Skargi i wnioski

   W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie w godzinach pracy WINB z tym, że Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie Inspektoratu.      Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

 

·     pisemnie, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

 

     Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

ul. Lubomelska 1 – 3

20 – 072 Lublin

              Kancelaria Ogólna pok. 603, piętro VI

 

·     za pośrednictwem systemu ePUAP –  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
 -  elektroniczna skrzynka podawcza /WINBwLublinie/skrytkaESP

 

·      telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,

 

·      faksem, na numer 081 534 71 84 wew. 39

 

·      ustnie do protokołu,

 

·      pocztą elektroniczną na adres wik@winb.lublin.pl

 

 

    Skargi i wnioski, które wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Lublinie rozpatrywane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

   Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz.46).
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się