2019-01-18

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

  

      Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. Do jego kompetencji należą zadania określone w art.: 83 ust. 3 i 4, oraz ust. 1 powołanego powyżej artykułu, jak również ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

 

      Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

 

Kompetencje:

 1. Działalność inspekcyjno – budowlana polegająca na wykonywaniu:
  • kontroli działania powiatowych organów administracji architektoniczno - budowlanej,
  • kontroli działania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
  • inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  • kontroli wyrobów budowlanych.
 2. Postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof budowlanych.
 3. Postępowania administracyjne w sprawach obiektów i robót budowlanych:
  • służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • hydrotechnicznych, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych,
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych,
  • określonych ustawą Prawo budowlane.
 4. Postępowania administracyjne w sprawach wyrobów budowlanych, określonych ustawą o wyrobach budowlanych.
 5. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się